Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Мадан

12.09.2019

 Община Мадан, област Смолян съобщава на заинтересованите лица, на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, че в периода 04.09.2019 г. – 06.10.2019 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мадан и Екологичната оценка към него. За повече информация, съобщението е качено на интернет страницата на Община Мадан: http://www.madan.bg/home.html, закачено на информационното табло на сградата на общинска администрация гр. Мадан.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 04.09.2019 г. е открита процедура за провеждане на консултации по Предварителния проект на Общ устройствен план на община Мадан, включително на Доклада за Екологична оценка към него.
 

1. Информация за възложителя на плана

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е община Мадан с адрес: гр. Мадан, ПК 4900, ул. „Обединение” №14, лице за връзка инж. Мартин Моллов. Компетентен орган по процедурата за Екологична оценка (ЕО) е РИОСВ – Смолян на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 

2. Обща информация за предложения план/програма

 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Общият устройствен план на община Мадан е изработен въз основа на Планово задание, одобрено от Общински съвет – Мадан с Решение № 565/16.11.2014 г. Планът се изработва от ДЗЗД „Агар“ въз основа на Техническо задание и опорен план.
 

• Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Общият устройствен план на Община Мадан предвижда нейното развитие за перспективен период до 20 години.
 

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Общият устройствен план ще се реализира на територията на община Мадан.
 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

На територията на община Мадан има само една защитена зона - BG0000372 „Циганско градище“, част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Обявена е с решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет публикувано в ДВ, бр. 85/2007г. Защитената зона е разположена на територията на 3 общини- Рудозем, Мадан и Златоград, като най-малка площ от зоната попада в община Мадан. Общата площ на „Циганско градище“ възлиза на 9555.741 ха, като от тях само 744.26 ха попадат в община Мадан. Защитената зона няма план за управление и заема много малка част от южния край на община Мадан.
 

• Основни цели на плана/програмата

Основна цел на ОУП на Община Мадан е да послужи като инструмент за устойчиво развитие на Община Мадан, като чрез него местната власт да ръководи, управлява и ефективно прилага мерки, действия, стратегии, планове, заложени в ОУП за оптимизиране на пространствената и функционална структура за развитие, оптимална експлоатация на ресурсите на територията , както и възникналите възможности за успешно интегриране в националните и европейски планове и стратегии за интегриране. Постигайки заложените цели, да опазва и съхранява идентичността на територията, като в същото време да я експлоатира за популяризиране на Общината като уникално място със своите характерни особености.
Главната цел на ОУП е постигане на устойчивото развитие на територията на принципите за планирано развитие , постигнато чрез баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на природните дадености.
За постигане на главната цел в процеса на изработване и прилагане на плана са установени следните специфични цели:
·Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н..
·Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото планиране.
·Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.
·Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.
·Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и потенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на Общината и административния апарат.
·Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на Общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на устройственото планиране.
Задачите, които се поставят следва да се синхронизират с целите и задачите на Общинския план за развитие за програмен период 2014-2020г. И с насоките в Концепцията за пространствено развитие за периода, както и с Регионалните планове за развитие.
 

• Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Изработването на ОУПО Мадан се финансира от бюджета на община Мадан с финансовата подкрепа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Разработва се двуфазно – предварителен и окончателен проект, с период на действие до 20 години.
 

• Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Общият устройствен план на община Мадан се разработва в две фази:
§Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;
§Втора фаза – Окончателен проект.
Проектът на ОУП на община Мадан подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ. То ще се проведе на 07.10.2019 год. (дата) от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация град Мадан, етаж 4, зала 401.
Общият устройствен план и Доклада за екологична оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Мадан: гр. Мадан, ПК 4900, ул. „Обединение” №14, стая №215, всеки работен ден от 8 00 до 17 00 часа, както и на интернет страницата на община Мадан http://www.madan.bg/, както и по време на срещата за обществено обсъждане.
Лица за контакти по провеждане на консултации от страна на възложителя: инж. Мартин Моллов  - Директор Дирекция Специализирана администрация, тел. 0885469941.
Краен срок за провеждане на консултации по Общият устройствен план на община Мадан и Доклада за екологична оценка към него е 17:00 часа на 06.10.2019г..
 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът отговорен за прилагането на плана е Община Мадан.
 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Органът, отговорен за ободряването на ОУПО Мадан е Общински експертен съвет по устройство на територията и Общински съвет – Мадан.
Документацията по ОУП и ДЕО е достъпна на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/4838