Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.07.2019

От началото на юни РИОСВ - Смолян извърши 3 проверки на находищата на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) в Родопите. Освен ежегодния мониторинг на защитеното растение експерти от инспекцията извършиха извънредна проверка, по време на която беше открито и описано ново находище на вида в района на село Кремене, община Смолян. То е с площ 150 кв.м, в които са преброени около 40 растения в различна фаза на цъфтеж.
По време на плановите проверки на находищата на Родопски крем в защитената местност Ливадите, село Сивино и село Стойките е установено, че популациите на растението са стабилни.
Родопският крем се среща на още няколко места в Родопите – Куцинското блато край с. Проглед,  резерват „Сосковчето“ край Смолян,  местността Циганско градище, и „Кичик кая“ край град Рудозем. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпространение  на вида, голяма част от находищата на растението са обявени за защитени територии съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Видът е с природозащитен статут „критично застрашен“ и е включен  в Червената книга на България.