Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ №08/02.05.2019г. ПО ДОСИЕ № CM-2019-008 ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

02.05.2019

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ 012283, м.“Кемера“, в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

 
С Ъ О Б Щ А В А:
За постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и приложена към него информация по приложение №2 с вх. № КПД-11-1011-(8)/30.04.2019г. Заинтересуваните лица могат да изразят становища по постъпилото искане в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Информацията е достъпна на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29692 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата на РИОСВ – Смолян, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 02.05.2019г.