Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

19.04.2019

 Община Бaните Област Смолян

4940, с. Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3; централа: тел.:   03025 22 20,   факс: ( 03025 ) 22 70; e-mail obbanite@abv.bg;banite@banite.egov.bg; Официален сайт www.banite.egov.bg
 
ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА БАНИТЕ
съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”
(ДВ, бр. 57/04 г., изм.).
 
1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Баните
4940 Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3;
Телефони 03025/22 20 вътр. 100 кмет,
03025/22 20 вътр.126 ЦУИГ Факс 03025/22 70 ;
Официален сайт www.banite.egov.bg
Кмет на Община Баните Милен Дафинов Белчев
Лица за контакти
Милен Дафинов Белчев- Кмет на Община Баните Тел 03025/22 20/ вътр. 100
2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Баните .
 
3. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
 
Общият устройствен план на Община Баните се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Смолян .
 
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Баните, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.
 
Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм.и доп;
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл.29 включваща анализ на:
-          съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
-          съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;
 
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият устройствен план на Община Баните е с общински териториален обхват в област Смолян. Територията на общината, е разположена в южна България в Южен централен район за планиране  на обща площ 299, 026 кв.км.
 
Обхватът на общината  включва землищата на всички 20 населени места на територията на Община Баните: общинския център – с. Баните, шест кметства – Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден, Стърница и Вишнево и 13 села - Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново, Две тополи, Рибен дол, Планинско, Малко Крушево, Малка Арда и Дрянка.
 
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
Защитени територии/ ЗТ На територията на община Баните не са ситуирани Защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
Територията на община Баните включва части от две защитени зони, обявени по реда на ЗБР: Защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО. и Защитена зона BG0002073 „Добростан” по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО.
 
д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната оценка на ОУП на Община Баните е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Баните и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България.
Основната стратегическa цел на Общият устройствен план на Община Баните е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.
 
е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Баните ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.
 
ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
 
1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
 
3. Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Баните
 
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
 
Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Решение на Общински съвет Баните на окончателния проект на ОУП.
 
5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Баните осигурен на адрес: www.banite.egov.bg. – раздел подраздел „Новини”
Община Баните, област Смолян, Пълен пощенски адрес: 4940 Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3; Телефони 03025/22 20 вътр. 100 кмет,03025/22 20 вътр.124;E-mail obbanite@abv.bg; banite@banite.egov.bg; Официален сайт www.banite.egov.bg . Лицe за контакти: София Димитрова– Главен експерт „ЗГВрЕС”, еколог
 
6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Баните:
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 16.04.2019 г.
 
7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес:
Община Баните, област Смолян  Пълен пощенски адрес: 4940 Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3; Телефони 03025/22 20 вътр. 100 кмет,03025/22 20 вътр.126 ЦУИГ Факс 03025/22 70 ;E-mail obbanite@abv.bg; banite@banite.egov.bg; Официален сайт www.banite.egov.bg в деловодството в сградата на община Баните .
 
Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Баните подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 
Уведомявам Ви, че копие на документацията за горецитираният план можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3776 (Консултации/Консултации/Доклад за ЕО/Описание на Доклад за ЕО) и на сайта на възложителят на следния линк: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/news/news1170419