Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ №03/04.02.2019г. ПО ДОСИЕ № CM-2019-001 ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

04.02.2019

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на крави“ в м. „Аметкова лъка“ ПИ 0132151 в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител: Стефан Донев, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян
 
С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № КПД-11-975-(11)/01.02.2019г., Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27616. раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“

 и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 04.02.2019г.