Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.10.2018

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

 

 С П И С Ъ К

 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността:

Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши: 

I.                   Допуска до конкурс следните кандидати: 

Име,презиме и фамилия

1.

Севдалина Стефанова Тодорова

 

2.

Мариана Георгиева Сивкова

3.

Георги Тодоров Кисьов

4.

Анелия Светославова Чучуранова

5.

Милена Асенова Сивкова - Медова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, на 06.11.2018г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Интервюто с кандидатите издържали теста  ще се проведе на 06.11.2018 год. от 14:00 ч. в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

 Нормативна уредба за подготовка на теста:

Закон за счетоводството

Закон за държавния служител

Закон за опазване на околната среда
Закон за достъп до обществена информация

Правилник за устройство и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Закон за административните наказания и нарушения

Административно процесуален кодекс

Закон за защита на личните данни

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

II.                Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.Величка Илиева Данчева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

2.Юлия Сергеева Рангелова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

  

Председател на конкурсната комисия:……/п/………

                                                                 

Дата: 29.10.2018 г.