Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЪКИ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

12.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
На основание чл. 20, ал. 1, т. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лъки съобщава, че в периода 11.10.2018 г. – 11.11.2018 г. (30 дни) се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лъки и Екологична оценка към него.
 Предварителният проект на Общия устройствен план, докладът за Екологична оценка и всички приложения към тях, са на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общинската администрация: гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, ет. 2, стая № 18.
Становища и мнения могат да се депозират в деловодството на Общинската администрация, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., или на електронна поща:obshtinalaki@abv.bg.
 Лице за допълнителни устни разяснения на място: инж. Владимир Медев, гл. експерт „Устройство на територията, кадастър и регулация“, тел.: 03052/22 55
Краен срок за провеждане на консултациите и депозиране на становища: 17.00 ч. на 12.11.2018 г.
Възложител на Общия устройствен план е ОБЩИНА ЛЪКИ, гр. Лъки, Област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 18; тел.: 03052/2255;e-mail:  obshtinalaki@abv.bg; представлявана от инж. Валентин Симеонов, кмет.https://www.oblaki.com/
Общият устройствен план на Община Лъки (ОУПО - Лъки) се изготвя на основание общите разпоредби на Глава шеста от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в частност – на предвижданията на Раздел II – Общи устройствени планове. Конкретните изисквания, поставени в заданието, са съобразени с Наредба № 8 към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и общата нормативна уредба на Република България.
Времевият диапазон за действие на ОУПО Лъки е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУПО Лъки е с далекоперспективен хоризонт от 20 години, като в процеса на планиране и в последствие, в процеса но прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планове за развитие на общините.
ОУПО е с общински обхват. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове към ЗУТ, обхватът на ОУПО е цялата територия на Община Лъки, включвайки общинския център и съседното населено място, заедно с техните землища.
На територията на Община Лъки попадат следните елементи от Националната екологична мрежа:
Защитена зона „Добростан“ (Код в регистъра: BG0002073)
Защитена зона „Родопи – Средни“ (Код в регистъра: BG0001031)
Природна забележителност „Гюмберджията“ (Код в регистъра: 96)
Природна забележителност „Свети дух“   (Код в регистъра: 97)
Природна забележителност „Скален мост Шапран дупка“ (Код в регистъра: 331)
Природна забележителност „Сливодолско падало“ (Код в регистъра: 536)
Резерват „Червената стена“ (Код в регистъра: 21)
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Лъки природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
При насърчаване на развитието на една община трябва да се съблюдава баланса между икономическия растеж, социалния просперитет, използваемостта на природните ресурси и екологичното равновесие.
За да е ефективен този дългосрочен план следва той да бъде гъвкав и да отговаря на променящите се условия и потребностите на населението в бъдеще.
За да се изпълни главната цел, следва да се изпълнят следните специфични цели:
Регулиране на процесите на урбанизация и планиране на дейностите за запазване на баланса между урбанизирани територии и природна среда.
Създаване на устройствени условия, в съответствие с принципите на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие.
Развитие и оползотворяване на потенциала на природното и културното наследство в общината и същевременно планиране на действията за тяхното дългосрочно съхранение.
Да се създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии , както и на териториите извън тях.
Създаване на условия за социално-икономическо развитие.
Да се осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи.
Определяне на границите на териториите, спрямо предназначението им, както и допустимите дейности и ограничаващите разпореждания в тях, изискванията при използването и мерките за опазването им.
-Определяне насоките на териториално развитие на урбанизираните територии, спрямо земеделските, горските и защитените територии, с оглед на балансирано развитие на общината и предотвратяване на нарушаване на зонирането на територията. Това е важно поради необходимостта от запазване на местните хабитати, микроклимата и ресурсите на общината, както количествено, така и качествено.
-Осигуряване на възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение.
-Предвиждане на подходящото развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните инфраструктурни коридори с европейските.
-Определяне устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство.
-Определяне правилата и нормативите за прилагане на устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране
-Определяне необходимите мерки и дейности за обновяване на публичната среда в общината.
-Стимулиране на икономическото развитие, чрез създаване на планова основа за привличане на инвестиции.
-Създаване на баланс между частните и обществените интереси на територията на общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.
-Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.
-Повишаване на квалификацията на населението в общината и потенциала на различните управленски структури (предимно тези в административните служби).
Като резултат от постигането на главната цел се очаква да се привлекат фирми на подготвени терени, за да се разкрият работни места в онези сфери, в които общината заедно с бизнеса и образователните институции ще подготви необходимите кадри, а възможностите за развитие и по-добър стандарт ще променят демографската картина.
Финансирането на изработването на ОУПО се осъществява със съдействието на държавния бюджет (МРРБ).
Срокове за изработване на ОУПО:
За Предварителния проект на ОУПО - ориентировъчно 7 месеца;
За Окончателния проект на ОУПО - ориентировъчно 3 месеца.
Забележка: Тези срокове са за изпълнението на проектно-проучвателните работи; в тях не се включва необходимото време за административните процедури по обсъждания на ОУПО, както и на ЕО и ОС към него и вземане на решение от РИОСВ и Общинския съвет за одобряването му.
Съгласно разпоредбите на ЗУТ, ОУП се одобрява от Общинския съвет на Община Лъки и се прилага от Община Лъки.
Достъпа до материалите на общият устройствен план на Община Лъки и приложенията към него (доклад по оценка за съвместимост(ОСВ) и Доклада по екологична оценка (ЕО)), може да бъде намерен на следния линк:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/4839