Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.10.2018

Начална дата:10.10.2018 год.

Крайна дата:  22.10.2018 год.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян,

ул. „Дичо Петров“ №16, тел. 0301/60100, факс 0301/60119

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

  1. За назначаване на държавен служител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ - 1 щатна бройка

Длъжност - Главен експерт

Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността са:

- висше образование, образователно-квалификационна  степен –  бакалавър

- професионално направление – Икономика и/или Право

- минимален професионален опит – 2 години и/или ІV младши ранг

-  кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Забележка: Професионалния опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на съответната длъжност.

- компютърна грамотност – Ms Office,Internet приложения

  1. Кратко описание на длъжността:

·         Обслужване на документооборота на инспекцията;

·         Извършва касова и документална дейност, свързана с финансови средства;

·         Отразява и обработва счетоводна информация при спазване на счетоводната политика на МОСВ;

·         Задължения произтичащи от нормативната уредба по Закона за защита на личните данни, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Системата за финансово управление и контрол;

·         Изпълнява и други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител и директора на инспекцията.

  1.  Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изискванията за заемането на длъжността.
  2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

             -   решаване на тест и  провеждане на интервю;

5.  Необходими документи: Кандидатите подават

-  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Автобиография

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министъра на образованието и науката/, които се изискват за длъжността

- Копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

- Копие от документи, удостоверяващи придобитият ранг като държавен служител (ако има такива);

- Документ, удостоверяващ уменията за компютърна грамотност / при наличие на такъв/;

- Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място на подаване на документи -  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул.”Дичо Петров”16,  всеки работен ден в „Офис за комплексно обслужване” от 9:00 часа до 17:30 часа.
  2. Срок на подаване на документите – Краен срок за подаване на документите 22.10.2018 год. до 17:30 часа
  3. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ-Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16 и на интернет страницата на Инспекцията - http://www.smolyan.riosv.com
  4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 660,00 лв.

 Обявлението е публикувано на 10.10.2018 год. в:

-          Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

-          Специализиран сайт за работа - https://www.jobs.bg/

Интернет страницата на РИОСВ-Смолян - http://www.smolyan.riosv.com/