Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ №19/05.10.2018г. ПО ДОСИЕ № CM-2018-024 ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

05.10.2018

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложениеза: „Работилница за производство на овкусителни, пасти, емулсии, декорации, еликсири с демонстрационно-изпитвателен център“ гр. Рудозем, намираща се в УПИ VI, кв. 12 по плана на гр. Рудозем, представляващ имот с идентификатор 63207.504.266, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

 
С Ъ О Б Щ А В А:
 
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № КПД-11-821-(4)/05.10.2018г., Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27197 раздел: „Преценяване/ Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 05.10.2018г.