Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

14.09.2018

Община Златоград обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)
 
1.       Информация за контакт с Възложителя:
 
Община Златоград, със седалище и административен адрес на управление: град Златоград, област Смолян, улицаСтефан Стамболов” № 1, ЕИК 000614938, представляванa отМирослав Митков Янчев,в качеството му на Кмет на Община Златоград.
Пълен пощенски адрес: 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №1;
Телефон: 00359 3071 25 51; факс:  00359 3071 40 23; www.zlatograd.bg
Лице за контакти: Радост Атаносова, тел. 0895272282,
е-mailr.atanasova@zlatograd.bg
 
2. Обща информация за предложения План
а) основание за изготвяне на ПланаПредварителният проект за Общ устройствен план на Община Златоград е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.
б) период на действие - Общият устройствен план на Община Златоград предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.
в) теритериален обхват - общински.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)- всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.
д) основни цели на плана - Главната нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна е “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.
Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.
е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ и общинския бюджет, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции.
ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Златоград се разработва в две фази:
v     Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;
v     Втора фаза – Окончателен проект.
Общественото обсъжданенаПредварителния проект ще се проведе в гр. Златоград, в малката зала на ОНЧ „Просвета 1908”, на втори етаж, наоснование чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изговения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 18.10.2018 година от 17,30 часа.
3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет Златоград. Приложението му е приоритет на Възложителя.
1.                      Място за публичен ДОСтЪП - Предварителен проект на ОУП на община Златоград, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:
В стая № 5, на IV-етаж в сградата на общинската администрация Златоград всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в периода от 13.09.2018 година до 18.10.2018 година.
На интернет страницата на Възложителя - http://www. http://www.zlatograd.bg/ в панел Общ Устройствен план ,  в периода от 13.09.2018 година до 18.10.2018 година.
На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Смолян - www. http://smolyan.riosv.com /.
Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1, на Е-mail адресите на общината оbа-zlatograd@zlatograd.bg или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВСмолян 4700, П.К. 99, ул. „Дичо Петров” № 16: : riosv-smolyan@mbox.contact.bg
 
Достъпа до материалите на общият устройствен план на Община Златоград и приложенията към него (доклад по оценка за съвместимост(ОСВ) и Доклада по екологична оценка (ЕО)), може да бъде намерен на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3431