Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ №18/07.08.2018г. ПО ДОСИЕ № CM-2018-012 ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

07.08.2018

 СЪОБЩЕНИЕ №18/07.08.2018г. ПО ДОСИЕ № CM-2018-012 ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложениеза: „Оборудване на цех за производство на разредители за мебелната промишленост и авторепаратурния сектор“, находящ се в ПИ 63207.504.277.1 с адрес ул. „Хан Аспарух“ №1, гр. Рудозем, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян
 
С Ъ О Б Щ А В А:
 
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесеноискане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № КПД-11-212-(8)/07.08.2018г. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: : http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26371 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 07.08.2018г.