Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

31.07.2018

 

 Съобщение за провеждане на консултации по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
на Доклад за екологична оценка на Общ Устройствен план на Община Чепеларе, Област Смолян, изготвено съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3 от 2018 г.)
 1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Чепеларе, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б
Лица за контакти:
Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе
тел. +359 3051 82 80, факс: +359 3051 82 79, eл. поща: mail@chepelare.bg
Пенка Минкова, главен експерт "Екология и ООС"
тел. +359 03051/8277 факс: +359 3051 82 79, eл. поща: p_minkova_76@abv.bg
 2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Чепеларе.
3. Обща информация за предложения план
Основната цел на Общия устройствен план (ОУП) е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Чепеларе, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.
Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Чепеларе.
Времевата рамка на плана обхваща период от 20 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Чепеларе с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.
ОУП се изготвя в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.
Екологичната оценка на ОУП се изготвя в процеса на неговото изработване.
 4. Място за публичен достъп – Изготвеният Доклад за екологична оценка на Общ Устройствен план на Община Чепеларе, Област Смолян с всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, стая № 7, ет.1 в сградата на Общинска администрация, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. Допълнителни устни разяснения на място могат да бъдат получени от горепосоченото лице за контакт към община Чепеларе.
Документите са публикувани и на електронната страница на община Чепеларе (http://chepelare.org/) в секция „Обявления и Заповеди“.
Предварителният проект на Общ Устройствен план на Община Чепеларе с всички приложения към него е представен за обществен достъп също на електронната страница на община Чепеларе (http://chepelare.org/).
5. Време за публичен достъп и срок за изразяване на становища по документацията – 30 дни от датата на публикуване – от 27.07.2018 г. до 26.08.2018
8. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Чепеларе - 4850, ул. Беломорска № 44Б, по факс: 03051 82 79 и по електронна поща: mail@chepelare.bg

 

Документацията е достъпна на следния линк - http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3180