Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.07.2018

РИОСВ – Смолян ще провери състоянието на естествените находища на мурсалски чай (Sideritis scardica Grisb.) през тази година. Проверките са във връзка със Заповед на министъра на околната среда и водите, с която се въвежда забрана засъбиране на мурсалски чай от естествените находища, включително за лични нужди. Забраната цели  подобряване състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение.

Регионалната екоинспекция  еизпратила писма до Регионалната дирекция по горите в Смолян, горските и ловни стопанства, на територията на които има находища на мурсалски чай за осъществяване на контрол, съобразно техните правомощия.
Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай се разрешава само след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки за годината. Лицата, които нарушават  заповедта на министъра на околната среда и водите  и събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.
Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит,  включен в Червената книга на България със статут на застрашен.