Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САТОВЧА, ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО

28.05.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА САТОВЧА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО

 

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 22.05.2018г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Сатовча, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.
Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Сатовча с адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ 37, Лице за връзка: инж. Искрен Балев
Общият устройствен план се разработва от Обединение „Планконсулт Сатовча“ ДЗЗД, София с ръководител екип арх. Петър Йорданов въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Сатовча.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Сатовча.
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Сатовча с финансовата подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разработва се двуфазно – предварителен и окончателен проект, с период на действие до 20 години до 2038 г.
Основната стратегическа цел на Общия устройствен план на община Сатовча /ОУПО/ е да се създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Сатовча природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии. Основните задачи на ОУПО произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, функции и начини на земеползване, селищна мрежа, транспортна и инфра- структурна съоръженост и действащи охранни режими по специални закони, и са следните:
- Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните и части;
- Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални закони;
- Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
- Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните мрежи;
- Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
- Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
- Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната и среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, а оглед опазването им;
- Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно- историческото наследство и природните забележителности;
- Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето. На територията на община Сатовча са разположени четири защитени зони – „Долна Места“ (BG0000220), „Родопи – Западни“ (BG0001030), „Западни Родопи“ (BG0002063) и „Места“ (BG0002076) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. По Закона за защитените територии, в обхвата на община Сатовча попадат Поддържан резерват „Конски дол”, Защитена местност „Манастирището“, Архитектурно-строителен резерват „Долен”.
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ. То ще се проведе на 22.06.2018 г. от 13:00 часа в сградата на общинска администрация, с. Сатовча.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на общинска администрация Сатовча: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ 37, стая №8, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.satovcha.bg
Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на община Сатовча, стая №8, на факс 07547/2095 или на електронна поща: satovchabl@abv.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Искрен Балев, тел. 0885/233-313 Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 22.06.2018г.
 
Документацията може да бъде намерена на следния линк http://dox.bg/files/dw?a=29b8194588