Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.02.2009

До 15 февруари вносителите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и юридическите лица с промяна в броя на хладилни и климатични инсталации трябва да представят в РИОСВ-Смолян годишен отчет.

В него трябва да бъде вписан броят на хладилните и климатичните инсталации, както и количеството и вида на използвания хладилен реагент. На контрол подлежат и всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече килограма хладилен реагент. На територията инспекцията обектите са 22. Глобата за непредставяне в срок на годишния отчет е от 500 до 2000 лв.