Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.05.2018

Сумата събрана от наложени санкции от РИОСВ – Смолян през април е в размер на 11 554 лв. От тях 9104 лв. са еднократни и текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС,  а 2 450  лв. са събрани от издадени Наказателни постановления.  Осемдесет процента от събраната от текущи месечни санкции сума ще бъде преведена по сметките на общините, на чиято територия се намират обектите замърсители. Най-голяма сума ще получи община Лъки - 6 299 лв., като средствата ще бъдат използвани за реализиране на екологични проекти.

През месеца са извършени общо 59 проверки, като в резултат на контролната дейност на РИОСВ – Смолян и констатираните нарушения на екологичното законодателство, са съставени три Акта за установяване на административно нарушение – два по Закона за водите  и един по Закона за управление на отпадъците.