Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.04.2018

РИОСВ – Смолян  даде предписания на кметовете на контролираните общини в срок до края на месец април да извършат проверки на речните корита, общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. При наличие на нерегламентирани сметища, общините са длъжни да организират премахването им. След изтичане  на срока на предписанията ще бъдат извършени проверки от експерти на инспекцията.
При установяване на замърсени терени ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда.