Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.04.2018

Със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати).

Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. В тази връзка са дадени предписания на общините, на чиято територия попадат резервати и поддържани резервати – „Сосковчето”, „Кастраклий”, „Казаните”, „Червената стена”, „Момчиловски дол”, „Амзово”, „Шабаница”, „Конски дол” за информиране и призоваване на населението да спазва мерките за пожарната им безопасност.

От кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат  защитените територии, са изискани и списъци на групите от доброволци за гасене, както и изготвяне и представяне на организацията за контрол и реагиране при обстановка на пожар.

За предотвратяването на пожари РИОСВ – Смолян организира специализирано наблюдение в резервати и поддържани резервати и осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи в близост до тях. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.