Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.02.2018

Готови са резултатите от взетите на 25 и 29 януари проби на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“. Пробите бяха взети след сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград на „зеления“ телефон на РИОСВ - Смолян. Сигналът беше проверен от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив (БДИБР), Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян  и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Данните показват превишаване единствено по показател цинк - 4,0 мг/м3 и 4,1 мг/м3 при норма 3,0 мг/м3). За останалите анализирани показатели - калциево-карбонатна твърдост, желязо разтворено, манган, мед, кадмий, олово, никел и цианиди, не са установени превишения на стандартите за качество на околната среда.

Направен е и анализ на повърхностните води в три пункта на р. Голяма, които са след хвостохранилището „Ерма река“ и в Златоград – резултатите показват превишаване на стандартите за качество за цинк, манган и кадмий. Стойностите по тези показатели са близки до констатираните при извършените в края на 2017 г. анализи, като се наблюдава ясна тенденция за намаляване на концентрациите по течението на р. Голяма. В пробата от р. Малка (която се влива в р. Голяма) не се констатира превишаване на стандартите по изследваните показатели.

При пробонабирането от отпадъчните води от хвостохранилище „Ерма река“ през декември  резултатите показаха превишение на допустимите стойности на цинк – 4,9 мг/м3 при норма 3 мг/м3, за което на дружеството оператор „Горубсо Златоград“ АД е наложена текуща имуществена месечна санкция. Резултатите от пробите през ноември също показват превишение на част от анализираните показатели. В тази връзка на дружеството бе съставен акт за установяване на административно нарушение и бе издадено наказателно постановление, което е в процедура на обжалване пред Районен съд – Златоград.