Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.08.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 Община Доспат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Екологична част към ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОСПАТ, съгласно изискванията на чл.21,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Доспат, на основание чл.127, ал.1 от Закона за Устройство на Територията се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Предварителен проект на ОУП на община Доспат,както и на екологичната част към него.

Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителен проект на ОУП осигурен на адрес:

Община Доспат, област Смолян, пълен пощенски адрес: ул. „ Първи май” №3, гр.Доспат - 4831; е- mail – obshtinadospat@abv.bg, сграда № 2 на Общинска администрация Доспат, ул. „Здравец” №3 ,етаж 3, Зала на Общински съвет – Доспат, всеки работен ден от 9,30 до 16,00 часа.Лица за контакти: инж. Нина Чаушева – Куцлева – главен инженер на община Доспат на тел. 0894 43 81 33 и Генка Маринова – гл.експерт ,н-к отдел: на тел. 0893 40 62 96.

Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП: 30 дни от датата на публикуване съобщението считано от 09.08.2016 година. Становищата могат да се депозират на адрес: Община Доспат, област Смолян, пълен пощенски адрес: ул. „Първи май” №3,гр.Доспат - 4831; е- mail – obshtinadospat@abv.bg, Деловодство на Общинска администрация Доспат, ул. „Първи май” №1 ,етаж 1, Център за административно обслужване на гражданите, всеки работен ден от 9,30 до 16,00 часа. Лица за контакти: инж. Нина Чаушева – Куцлева – главен инженер на община Доспат и Генка Маринова – н-к отдел при община Доспат.

 Общественото обсъждане ще се проведе на 10.09.2016 година от 11,00 часа в сграда №2 на Общинска администрация на адрес: гр.Доспат, община Доспат, област Смолян ,ул. Здравец №3, етаж 3 ,Зала на общински съвет Доспат.

Свързани документи: Екологична част към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения , Предварителен проект и схематични чести към ОУП.