Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка и приложенията към него на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Неделино

07.02.2018

  

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка

  Община Неделино обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)

 1.               Информация за контакт с Възложителя

Община неделино, със седалище и административен адрес на управление град Неделино, област Смолян, улица ул.„Александър Стамболийски” № 104, БУЛСТАТ 000615043 – Ю, представляванa от Боян Кехайов, в качеството му на кмет на Община Неделино.

Пълен пощенски адрес: 4990, град Неделино, област Смолян, улица„Александър Стамболийски” № 104

Телефон: 03072 / 92 92; факс 0304 / 2 92 24.  www.nedelino.bg

E-mail: oba_nedelino@abv.bg

Лице за контакти: арх. Димитър Стефанов, длъжност: Гл. експерт“Г, ЕП, А и ТУ ”, тел.0894 449 261

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на ПланаПредварителният проект за Общ устройствен план на община Неделино е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие - Общият устройствен план  на Община Неделино предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) териториален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа - всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана - Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия , средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции...

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Неделино се разработва в две фази:

v     Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v     Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в залата на Общинският съвет .на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изговения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 07.03.2018 година.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Златоград. Приложението му е приоритет на Възложителя.

1.               Място за публичен ДОСтЪП - Предварителен проект на ОУП на община Неделино, Екологичната оценка с прилаженията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:

-  В стая №.302  в сградата на общинската администрация Неделино всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в периода от 01.12.2017 година до 07.03.2018 година.

На 07.03.2018 г. ще се проведе публично обсъждане на предварителния проект за общ устройствен план на Община Неделино. Обсъждането ще се проведе от 14:00 ч. на 5-тия етаж в сградата на Общинска администрация.
Всички заинтересовани страни са поканени да участват.

 

Предложения можете да правите на e-mail: oba_nedelino@abv.bg или на хартиен носител в деловодството на Общината.

-  На интернет страницата на Възложителя - http://www. http://www. http://nedelino.bg/  /  в периода от 02.02.2017 година до 07.03.2018 година.

-  На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Смолян  - http://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&nws_cat_id=9 на следния линк - http://dox.bg/files/dw?a=42a9d4740e

-  Писмени становища се приемат по пощата или в Общинската администрация, 4990, град Неделино, област Смолян, улица„Александър Стамболийски” № 104, на Е-mail адресите на общината oba_nedelino@abv.bg или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ Смолян, 4700; П.К. 99, ул. "Дичо Петров" №16, e-mail: : riosv-smolyan@mbox.contact.bg