Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка и приложенията към него на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Златоград

06.02.2018

 Съобщение

за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка

Община Златоград обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)

1.    Информация за контакт с Възложителя:

Община Златоград, със седалище и административен адрес на управление: град Златоград, област Смолян, улицаСтефан Стамболов” № 1, ЕИК 000614938, представляванa от Мирослав Митков Янчев, в качеството му на Кмет на Община Златоград.

Пълен пощенски адрес: 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №1;

Телефон: 00359 3071 25 51; факс:  00359 3071 40 23; www.zlatograd.bg

E-mail: оbа-zlatograd@zlatograd.bg

Лице за контакти: Радост Атаносова, тел. 0895272282,

е-mail: r.atanasova@zlatograd.bg

 

 

 

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на ПланаПредварителният проект за Общ устройствен план на Община Златоград е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие - Общият устройствен план  на Община Златоград предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана - Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ и общинския бюджет, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Златоград се разработва в две фази:

v Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

v Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в гр. Златоград, в малката зала на ОНЧ „Просвета 1908”, на втори етаж, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изговения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 08.03.2018 година от 17,30 часа.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Златоград. Приложението му е приоритет на Възложителя.

1. Място за публичен ДОСтЪП - Предварителен проект на ОУП на община Златоград, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:

- В стая № 5, на IV-етаж  в сградата на общинската администрация Златоград всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в периода от 02.02.2018 година до 08.03.2018 година.

-  На интернет страницата на Възложителя - http://www. http://www.zlatograd.bg/ /  в периода от 02.02.2018 година до 08.03.2018 година. и

следните линкове - http://dox.bg/files/dw?a=2deb1ccd13, и  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,2&id_news=1618

Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1, на Е-mail адресите на общината оbа-zlatograd@zlatograd.bg или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ Смолян 4700, П.К. 99, ул. „Дичо Петров” № 16: : riosv-smolyan@mbox.contact.bg