Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.01.2018

Експерти от РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян  и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури провериха сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград.  Сигналът е получен на „зеления“ телефон на екоинспекцията на 29 януари около 13 часа.

Мъртва риба от вида мряна е установена в малки участъци от реките Голяма и Върбица. Около 30 мъртви екземпляра са преброени в река Върбица в град Златоград и около 20 в началото на града в река Голяма. И в двата водни обекта са забелязани да плуват кефали.

Установено е, че река Голяма е с непроменен цвят, а утаечното езеро на хвостохранилище „Ерма река“ е бистро. Взети са проби от 4 пункта за повърхностни води  (р. Малка след римски мост гр. Златоград, на изход тунел хвостохранилище „Ерма река“, р. Голяма преди вливане в р. Малка в центъра на Златоград на мост, на р. Голяма при воденицата и на р. Голяма 100 метра след хвостохранилището). На място са измерени стойностите на активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислород. Резултатите от всички проби са в  норма. Допълнително в лабораторни условия ще бъдат анализирани и следните показатели – калциево-карбонатна твърдост, желязо разтворено, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, цианиди свободни. Те ще бъдат оповестени след извършване на анализите.

Последната проверка на хвостохранилище „Ерма река“ е направена от РИОСВ – Смолян преди 4 дни. Взети са водни проби за анализ. Резултатите са значително под нормите по показатели желязо общо, неразтворени вещества, ХПК, хром – шествалентен.

През изминалата седмица, експерти от РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Смолян  са  проверили сигнал за мъртва риба в участък от река Арда (в района на село Горно Прахово, община Ардино). Тогава са установени единични мъртви екземпляри от вида мряна. При анализа на взетите водни проби не е установено замърсяване на река Арда.

Снимка