Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение №2 по досие № CM-2017-053 за предоставена информация по приложение №2 от 11.01.2018г.

11.01.2018

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник, на находище Фъргово, участъци Брезите, Кърпово и Тиклата, с. Фъргово, община Сатовча, за добив на скалнооблицовъчни материали на площ от 230.4 дка“ с възложител: ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“ с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

 

С Ъ О Б Щ А В А:

 

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх.№ КПД-11-913-(10)/09.01.2018г. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22949 раздел: „Преценяване/ Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 11.01.2018г.