Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.12.2017

В пункта „Река Гидюрска-устие” /ляв приток на река Голяма, няма въздействие от Хвостохранилщето/ се констатира превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) по показателите: цинк и кадмий. За останалите анализирани показатели не са установени превишения на СКОС. Най-вероятната причина за констатираното замърсяване на реката с цинк и кадмий е изтичане на руднични води от стари изоставени рудници в района.

http://www.moew.government.bg/bg/gotovi-sa-rezultatite-ot-proverkata-na-zamursyavaneto-ot-hvostohranilisteto-kraj-zlatograd/