Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.11.2017

Във връзка с получен сигнал за побеляване на реките Голяма и Върбица е разпоредена проверка от екипи на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район" - Пловдив и Регионална  лаборатория - Смолян. Реките се намират в района на Златоград, а в река Голяма се заустват отпадъчните води на хвостохранилище „Ерма река“. Ще бъде направен пълен оглед на района, с цел установяване на замърсяването и ще бъдат взети водни проби. За резултатите от проверката и необходимостта от предприемане на административно-наказателни мерки, ще бъде предоставена своевременна информация.