Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.11.2017

Това е установено при наблюдение на по-голямата част от местообитанията на дивите кози в Западните Родопи. То е осъществено от 07 до 10 ноември от експерти на РИОСВ – Смолян, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и служители на Държавните ловни стопанства „Извора“ - Девин и „Кормисош“ –  Лъки.

Проучването за състоянието на дивата коза се провежда два пъти годишно по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, координирана от ИАОС. Освен на територията на Западните Родопи, където е съсредоточена около половината от популацията на дива коза в България.  Мониторинг на вида се провежда и в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ и в природните паркове „Витоша“ и „Рилски манастир“.

Дивата коза от балканския подвид (Rupicapra rupicapra balcanica ) е включена в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Приложение ІІІ и Директивата за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43 ЕЕС - Приложение 2 и 4.

 

Снимка