Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.11.2017

От началото на 2017 г. експерти на РИОСВ – Смолян са проверили 21 защитени територии. Плановите проверки са във връзка със спазването на режимите, определени със заповедите за тяхното обявяване и Закона за защитените територии. Текущо се следи състоянието на всички резервати и поддържани резервати на територията на инспекцията.

През август в РИОСВ – Смолян са получени два сигнала за неправомерни дейности, осъществявани в границите на Защитена местност „Триградско ждрело“. При извършените извънредни проверки е констатирано нарушение на режимите, определени със заповедта за обявяване, а именно облагородяване на терени попадащи изцяло в защитената територия и засаждането им с храсти от род Туя (Thuja), за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

РИОСВ – Смолян припомня, че физически и юридически лица, осъществяващи дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване носят наказателна отговорност, като размера на глобата е съобразно извършеното нарушение