Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино.

17.10.2017

 На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004г., посл. изм. ДВ, бр.12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Борино.

1. Информация за възложителя:

Възложител: Община Борино 4824, Област Смолян, ул."Христо Ботев" №1

Тел: +359/03042 2040. Факс: +359/03042 2144

e-mail: obshtina_borino@abv.bg

Лице за контакти: Незиха Велиева, тел.: 0896 845 110

2. Обща информация за предложения план

а) основание за изготвяне на плана – нормативен или административен акт Общият устройствен план на Община Борино се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл.125 от ЗУТ.

б) период на действие и етапи за изпълнение на плана

Общият устройствен план се разработва за прогнозен период от 20 години. Не се предвиждат етапи при изпълнението на Общия устройствен план. Планираните изменения в предназначението на териториите ще се изпълняват през целия период на действие на плана, след неговото приемане.

в) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:

ОУП включва землищата на 5те населени места на територията на Община Борино – с.

Борино, с. Ягодина, с.Буйново, с. Кожари, с. Чала). Територията заема 5.42% от площта

на област Смолян с общо 173 204 дка.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ - На територията на Община Борино попадат изцяло следните защитени територии по смисъла на ЗЗТ: Резерват „Кастракли”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ с Заповед № РД- 191/28.02.2013г. на Министерството на околната среда и водите. Природна забележителност „Буйновското ждрело”, обявена със Заповед № 995/21.04.1971г. на Министерство на горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-904/11.12.2008г. на Министерство на околната среда и водите. Природна забележителност „Дяволският мост”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда. В териториалния обхват на община Борино попадат части от следните защитени територии по смисъла на ЗЗТ: Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастракли”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Защитена местност „Триградско ждрело”, обявена със Заповед № 4021/06.12.1963 на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и водите; Заповед за актуализация № РД -677/08.10.2015г. на МОСВ. Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД-618/08.07.2002г. на Министерството на околната среда и водите, увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000”. Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ по Директивата за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците; Защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията; Защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.

д) основни цели на плана/програмата

С ОУП на Община Борино се определят общата структура и преобладаващото предназначение на територията, видът и предназначението на техническата инфраструктура, като се осигуряват условия за устойчиво икономическо развитие на Общината, при оптимално ползване и съхранение на природните ресурси и околната среда и опазване на обектите на културно-историческото наследство. Общия устройствен план е ключов документ за постигане на устойчиво развитие на Общината. Общият устройствен план на Общината е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината.

е) финансиране на плана (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови инситуции)

Проектът на Общ устройствен план на Община Борино ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане на основание § 123 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на нормативно

регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността Общият устройствен план се разработва въз основа на Планово Задание, в две фази:

1. Предварителен проект на ОУП;

2. Окончателен проект на ОУП.

Общественото обсъждане на Проекта за ОУП и на Доклада за ЕО се организира на основание и при изпълнение на изискванията на чл. 21 от Наредбата за ЕО и чл.127, ал.1 от ЗУТ.

3. Орган, отговорен за прилагане на плана

Община Борино

4. Орган за приемане/одобряване/ утвърждаване на плана

Одобряване на Предварителния проект на ОУП от Министерството на регионалното

развитие и благоустройството.

Решение на Общински съвет Борино на Окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с Доклада за ЕО и приложенията към него и с проекта на плана/програмата

Община Борино 4824

с. Борино, ул. „Христо Ботев” №1

Деловодство - етаж 2, в сградата на Община Борино

Работно време: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа

Лице за контакти: Незиха Велиева

6. Срок за изразяване на становище по Доклада за ЕО и проекта за ОУП

30 дни от датата на публикуване на съобщението.

7. Начин на изразяване на становища

Становища могат да се депозират на адрес:

1. Община Борино

с. Борино, ул. „Христо Ботев” №1

Деловодство – етаж 2 в сградата на Община Борино

2. По електронен път (имейл/сайт): obshtina_borino@abv.bg

От страна на Община Борино съобщението е публикувано на 09.10.2017г. на следния адрес:

https://www.borino.bg/HomePage/Announcements/17-10-09/6fd8cef8-c927-4369-940d-c7e651769389.aspx

Съобщението за провиждане на консултациите е постъпило в РИОСВ - Смолян с вх.№ КПД-11-78(4)/17.10.2017г.