Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

31.07.2017

Във връзка с чл. 20 ал.1 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. и доп. (последно) ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. Ви информираме, че община Ардино открива процедура за консултации по изготвения доклад за ЕО на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНО

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, Община Ардино съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на общината, се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на община Ардино, както и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него. Цялата документация може да се види всеки работен ден от часовете от 8:00 до 16:00 часа в сградата на Община Ардино, находяща се в гр. Ардино, 6750, ул. "Бели брези" № 31, етаж. 2, стая № 9.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.08.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Ардино: гр. Ардино, ПК 6750, ул. "Бели брези" № 31.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на провеждане на самото обществено обсъждане, в сградата на община Ардино се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

Обявата и съобщението са публикувани на следния адрес:

http://www.ardino.bg/?pid=2,5&id_actualno=923

 

Съобщението за провиждане на консултациите е постъпило в РИОСВ - Смолян с вх.№ КПД-11-378(3)/28.07.2017г. и КПД-11-378(4)/31.07.2017г.