Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.11.2008

РИОСВ-Смолян започва контрол на оператори с издадени комплекси разрешителни.До сега с комплексни разрешителни на територията контролирана от инспекцията са двете регионални депа за ТБО-Смолян и в село Барутин. Предстои издаването на комплексно разрешително и за депо за ТВО-Мадан.

Експертите ще контролират изпълнението на изискванията, зададени в комплексните разрешителни за опазване на въздуха, повърхностните и подземни води, почвите, мониторинга на емисиите, управлението на отпадъците, съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и на общите условия.

По този начин РИОСВ-Смолян ще завиши контрола върху постъпващите в регионалните депа отпадъци и тяхното последващо третиране и обезвреждане.