Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.05.2017

Извлечение от Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността

младши експерт в дирекция “Контрол и превантивна дейност”, отдел „Контрол на околната среда“, направление „Опазване на водите“.

 

На основание  Заповед РД-08-38/10.04.2017 год. на Директора на РИОСВ – Смолян  за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

 

І. Кандидати явили се на тест .

На тест проведен на 09.05.2017 год. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, от 10:30 часа се явиха следните кандидати:

 

1.  Списък с резултатите на кандидатите, явили се  на тест:

           

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Бр.точки получени на теста

1.

Мария Георгиева Братанова

42 т.

2.

Севелина Славчева Милева

33 т.

3.

Борислав Събев Хаджиев

45 т.

4.

Катерина Костадинова Исаева

36 т.

5.

Румен Звездалинов Димитров

30 т.

6.

Анна Иванова Манолевска

39 т.

7.

Меди Хайриев Демирев

42 т.

8.

Христина Юриева Кушева

33 т.

9.

Фидана Митева Андреева

Не се явил

10.

Салвета Сребринова Хубенова

Не се явил

11.

Йорданка Василева Коджаколева

Не се явил

12.

Милена Александрова Александрова

Не се явил

 

2. Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю кандидати, които са получили минимален брой точки  от теста – минимум 24 т.:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой точки

1.

Мария Георгиева Братанова

42 т.

2.

Севелина Славчева Милева

33 т.

3.

Борислав Събев Хаджиев

45 т.

4.

Катерина Костадинова Исаева

36 т.

5.

Румен Звездалинов Димитров

30 т.

6.

Анна Иванова Манолевска

39 т.

7.

Меди Хайриев Демирев

42 т.

8.

Христина Юриева Кушева

33 т.

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 10.05.2017 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на РИОСВ – Смолян на ул. „Дичо Петров“ № 16, Конферетна зала за провеждане на интервю.

            3. Няма недопуснати кандидати

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          

Директор на дирекция „КПД“ ………………….

                                                  /Павлина Ц. Димчевска/

 09.05.2017 год.