Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.04.2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността:

Младши експерт в дирекция „Контрол и превантивна дейност“,

Отдел „КОС“, направление „Опазване на водите“

 

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

 

I.   Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име,презиме и фамилия

1.

Меди Хайриев Демирев 

2.

Мария Георгиева Братанова

3.

Румен Звездалинов Димитров

4.

Борислав Събев Хаджиев

5.

Фидана Митева Андреева

6.

Салвета Сребринова Хубенова

7.

Йорданка Василева Коджаколева

8.

Милена Александрова Александрова

9.

Катерина Костадинова Исаева

10.

Христина Юриева Кушева

11.

Севелина Славчева Милева

12.

Анна Иванова Манолевска

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, на 09.05.2017г. от 10:30 часа в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Интервюто с кандидатите издържали теста – получен резултат над минималния – ще се проведе на 10.05.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на РИОСВ - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност.

Кандидатите за конкурса трябва да се запознаят със следната нормативна уредба:

Закон за опазване на околната среда
Закон за водите

II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Мариела Севдалинова Младенова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата, липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

2. Дияна Миткова Даскалова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

3. Аделина Руменова Анчина

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

4. Анелия  Здравкова Книжарова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

5. Емилия Андреева Харизанова -  Згурова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата, липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

6. Асен Здравков Бозинарев

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

7. Зорка Петрова Тодорова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

8. Анна Христова Бичокова

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

9. Величка Илиева Данчева

Придобитата специалност не отговаря на изискваната по обявата

10. Радостина Радостинова Зангарова

В представените документи липсва копие на диплом  за придобитата образователно – квалификационна  степен

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:…………………….

                                                                  /П.Димчевска/

Дата: 27.04.2017 г.