Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.04.2017

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян обявява конкурс

 

  1. За длъжността:

Младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, направление   „Опазване на водите“

Минимални изисквания за заемане на  длъжността са:

- висше образование,минимална образователно-квалификационна  степен –  бакалавър

- професионално направление – Науки за земята или Технически науки

- минимален професионален опит – не се изисква

- компютърна грамотност – Ms Office, Ms Internet Explorer

  1. Основни задачи на експерта са:

– Опазване на водните тела/течащи и стоящи води/ от замърсяване с емитерни битови и производствени отпадъчни води;

– Създава, поддържа и актуализира досиетата на обектите –замърсители, емитиращи отпадъчни води.

Изпълнява и други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител и директора на инспекцията.

  1.  Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
  2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

             -  решаване на тест;

-    интервю.

 5 Необходими документи: Кандидатите подават

-  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 - Декларация /по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министъра на образованието и науката/

- документ от допълнителна квалификация – ако има такъв

- документ, удостоверяващ уменията за компютърна грамотност / при наличие на такъв/

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място на подаване на документи -  Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул.”Дичо Петров”16,  всеки работен ден на „Офис за комплексно обслужване” от 9,00ч до 17,30 часа.
  2. Срок на подаване на документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
  3. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ-Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16 и на интернет страницата на Инспекцията- http://www.smolyan.riosv.com
  4. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 480 лв.

 

Обявата е публикувана на 10.04.2017г.

-          Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

-          Специализиран сайт за работа - https://www.jobs.bg/

-          Интернет страницата на РИОСВ-Смолян - http://www.smolyan.riosv.com/

      

Директор на РИОСВ- Смолян:

                              Инж.Екатерина Гаджева

 

Дата: 10.04.2017

гр. Смолян