Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.10.2008

На 1 декември изтича срока на предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в изпълнение на Регламента REACH. Регистрацията ще позволи на производителите и вносителите на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, да се възползват от удължените крайни срокове за същинска регистрация на своите вещества.

Всички химични вещества, произведени или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон на година след 1 юни 2007 г., следва да бъдат предварително регистрирани. За да може да се възползва от преходните срокове в регламента всяка компания трябва да подаде в посочената Агенция пълна информация за наименованието на веществото, името и адреса на дружеството, лицето за контакти, както и предвидения краен срок за регистрация и съответната тонажна група.

Предварителната регистрация е безплатна и ще се извършва по електронен път чрез директно подаване на информацията на интернет страницата на Агенцията REACH-IT или с подаване на данни за предварителна регистрация, подготвени на компютърен файл във формат, определен от Агенцията.

Предварителната регистрация се прави с цел опазване на човешкото здраве и околна среда. На базата на подадената информация ще се изготвят досиета на химичните вещества, които ще описват мерките за работа с тях.