Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.02.2017

Работата на Ермореченската обогатителна фабрика може да бъде възстановена, при спазване на стриктни мерки за пречистване на отпадъчните води от дейността й. РИОСВ-Смолян ще следи качеството на заустваните отпадъчни води, като при отклонения ще се предприемат админстративно-наказателни мерки. Възстановяването на дейността ще стане поетапно. Решението е взето на база променените обстоятелства, констатирани при проверки вчера и днес, а именно - частични разледявания, позволяващи водата да навлиза в пречиствателното съоръжение,  намаляло общо количество на оттичащите се води от снеготопене и дъжд и резултатите от взети водни проби. В инспекцията е представено и становище на надзорният екип на обекта, съгласно което хвостохранилището, макар и замръзнало изпълнява пречиствателните си функции. Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води. При невъзможност за утаяване на водите и тяхното пречистване, дейността на фабриката ще бъде преустановена до отстраняване на проблема.