Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.02.2017

Състоянието в района на хвостохранилище „Ерма река“ се подобрява, показва проверката на РИОСВ-Смолян днес. След прилагането на Принудителна административна мярка - спиране на дейността на фабриката, е преустановено заустването на отпадъчни води. Днес е значително по-малко и количеството на оттичащите се води от снеготопене и дъжд, които преминавайки през замръзналата повърхност, увличаха стари отложения от хвостов пясък, натрупани по бреговете на съоръжението. В резултат на частични разледявания на водната повърхност, водата вече навлиза в съоръжението, а не преминава директно над него.

Първите резултати от взетите вчера водни проби на изхода на хвостохранилище „Ерма река“, където е заустването на отпадъчните води в река Голяма, показват превишения по показателя неразтворени вещества – 2 пъти над нормата и желязо - общо 1,13 над нормата. Резултатите за тежки метали ще станат ясни до няколко дни. Останалите анализирани показатели са в норми, като цианидите са в пъти по-малко от допустимите стойности.