Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.02.2017

Eкип  на РИОСВ - Смолян  провери сигнал от 112 за замърсяване на река Голяма от хвостохранилище „Ерма река“. Проверката установи,  че езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика е замръзнало.  В резултат на това отпадъчните води от дейността  не могат да се утаяват преди да попаднат във водния обект. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в реката. По разпореждане на РИОСВ – Смолян дейността на фабриката е преустановена, до възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението. С това постъпването на замърсени води е преустановено. На Горубсо – Златоград ще бъде приложена принудителна административна мярка и съставен акт за допуснато замърсяване.