Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.10.2008

РИОСВ-Смолян започна проверка на фирми - вносители на химични вещества и изделия. Целта е да се идентифицират фирмите, вносители на химични вещества, които подлежат на предварителна регистрация по регламента REACH. По предварителни проучвания на територията на РИОСВ-Смолян тези фирми са 15. Предварителната регистрация започна от 1-ви юни 2008 г и ще приключи на 1-ви декември.

Всички химични вещества, произведени или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон на година след 1 юни 2007 г., следва да бъдат предварително регистрирани. За да може да се възползва от преходните срокове в регламента всяка компания трябва да подаде в посочената Агенция пълна информация за наименованието на веществото, името и адреса на дружеството, лицето за контакти, както и предвидения краен срок за регистрация и съответната тонажна група.

Предварителната регистрация се прави с цел опазване на човешкото здраве и околна среда. На базата на подадената информация ще се изготвят досиета на химичните вещества, които ще описват мерките за работа с тях.