Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.02.2017

С изменението на Закона за управление на отпадъците /обнародван в бр. 105 на ДВ от 30.12.2016 г./, се въвеждат банкови гаранции и за площадки за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Tова задължение досега имаха единствено фирмите, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

Промените са в сила от 3 януари 2017 година. С тях досегашният размер  на банковите гаранции на фирмите се намалява от 25 000 на 15 000 лева. Не се променя размерът на гаранцията от 5 000 лева за всяка отделна площадка. Когато дружество извършва дейности едновременно с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

В тази връзка лицата, притежаващи разрешение за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС,  трябва да предоставят банкова гаранция в срок до три месеца от влизане в сила на закона (до 03.04.2017 г.), а всички дружества, които имат действащи банкови гаранции трябва да ги подновят с новия намален размер от 15 000 лв. до 12 месеца от влизане в сила на закона (до 03.01.2018 г.).

Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са неразделна част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния  документ за дейности с отпадъци.

При осъществения контрол от екоинспекцията, не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.