Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.02.2017

На 6 февруари е получен сигнал за замърсяване на питейни водоизточници в района на Доспат. Веднага е извършена  съвместна проверка с участието на представители на ВиК, РЗИ и РИОСВ – Смолян.  При извършен оглед експертите констатират, че района около намираща се в близост кравеферма е замърсен с торов отпадък.

Животновъдният обект е в регулацията на града. Той няма изградено торохранилище. Уведомена е Областна дирекция „Безопасност на храните“ за вземане на отношение по компетентност. Не е констатирано замърсяване на повърхностен воден обект. Дадени са предписания за незабавно почистване на замърсените с оборска тор площи. Днес представители на БД – Западнобеломорски район ще извършат проверка на място и ще вземат отношение по компетентност за предприемане на административно – наказателни мерки.