Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.12.2016

Събраните суми през ноември по наложени текущи месечни имуществени санкции от страна на РИОСВ - Смолян са в размер на 19 658 лева. От събраните суми, 80 % - 15 726 лева ще бъдат преведени по сметки на общините, на територията на които се намират обектите замърсители. Средствата трябва да бъдат използвани за реализиране на екологични проекти. Най-големи приходи от наложените санкции са за община Лъки - 12 598 лева. В резултат от контролната дейност на РИОСВ - Смолян и констатирани нарушения на екологичното законодателство през ноември, е съставен един Акт за установяване на административно нарушение на кмета на село Слащен, община Сатовча - за неизпълнение на задължения по почистване на замърсени площи с отпадъци. Издадени са 5 наказателни постановления за невзети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, за създаването на незаконни сметища, за непредприети мерки за предотвратяване на вредни изменения върху почвата или за неподдържане на пречиствателни съоръжения в нормална експлоатационна изправност. Стойността на издадените постановления е в размер на 4 700 лева. Издадено е едно наказателно постановление с наложено административно наказание „Обществено порицание“ на непълнолетно лице, за предлагане за продажба на препариран екземпляр на риба от семейство Есетрови. Същото е изпратено на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Мадан за изпълнение на наказанието.През месеца от РИОСВ - Смолян са извършени 106 проверки.