Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Част Екологична оценка на Общия устройствен план на oбщина Ардино в процеса на неговото изработване във фаза Предварителен проект

21.11.2016

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

Във връзка с чл. 20 ал.1 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. и доп. (последно) ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. Ви информираме, че община Ардино открива процедура за консултации по изготвения доклад за ЕО на предварителен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Ардино.

1. На заинтересованите лица общината осигурява публичен достъп до предварителния проект ОУП и доклада за ЕО с всички приложения и материали към тях, както следва:

^ Място за запознаване с документацията - отдел „Екология" в сградата на Общинска администрация - Ардино.

о Време в което документацията ще бъде на разположение на заинтересованите лица - от 01.11.2016 г. до 02.12.2016 г. в часовете от 8:30 до 17:00 часа

2. Срока, в който заинтересованите лица могат да изразят своите мнения, становища, забележки и др,, е от 01.11.2016 г. до 02.12.2016 г.

3. Начините на изразяване на становищата е всеки един от традиционно съществуващите, като не може да бъде само чрез интернет или други електронни средства (чл. 20 ал.1 т. ”г” от Наредбата за ЕО).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация по чл. 8. ал. 1 във връзка с чл. 20. ал. (1) от Наредбата за ЕО

1.       Информация за възложителя:

Възложител на Общия Устройствен План (ОУП) е Община Ардино

Адрес: 6750, гр. Ардино, бул. "Бели брези" №31

2.       Обща информация за предложения план:

Настоящата информация по чл.8 ал. (1) и (2) от Наредбата за условията и реда за извършване екологична оценка на планове и програми                         - ДВ, бр. 57 от

02.07.2004 г изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г е изготвена върху информацията от Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино (Предварителен проект)

Съгласно чл. 126. (1) от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) проучвателните и проектни работи за съставяне на устройствени планове се извършват в следните фази:

1.      Предварителен проект;

2.      Окончателен проект.

Предварителният проект е изработен по данни за общите характеристики на територията на общината и допълнителни проучвания извършени във връзка с изготвянето му и предоставя информация за.

       Административен статут;

       Местоположение;

       Физико - географски характеристики;

       Климат;

       Данни за инженерна геология и хидрогеология;

       Природно и културно историческо наследство;

       Усвоеност на територията и начин на трайно ползване;

       Население;

       Икономически характеристики;

       Състояние на инженерната инфраструктура;

       Състояние на комуналното стопанство;

       Развитие на икономиката и социалната инфраструктура;

      Планова осигуреност на територията и действащи документи по ЗУТ, ЗРР, 3033, ЗОСС, ЗГ;

       Състояние на околната среда.

Съгласно чл. Чл. 104. (1) от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища.

Предвижданията на общия устройствен план, определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство. .Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство.

Допустимото антропогенно натоварване на териториите е определено съгласно регламентите в Наредба № 03/7 от 22 декември 2003г. " Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони" ДВ бр. 3 2004г. показатели.

В съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените планове в предварителния проект на ОУП е представено разпределението на териториите по основно предназначение.

Данните за общата структура и баланс на територията отразяват проектните предвиждания, като се разглеждат:

-  Териториите в регулация, но с нереализирани мероприятия. Отразено е предназначението им по действащите планове.

-    Поземлените имоти с променено предназначение

-   Разширението на жилищните територии в гр. Ардино и селата Млечино, Бял извор, Горно Прахово, Жълтуша и Падина

-  Реконструкция на съществуващ казармен терен в гр. Ардино за жилищни и обслужващи дейности.

Устройственото планиране по територията на общината засяга трите фонда - селскостопанския, горскостопанския и урбанизираните територии.

Извън площите с вече променено предназначение, териториите за урбанизация се разполагат върху малоценни земеделски земи, към момента изоставени или деградирали и на такива без определено стопанско предназначение.

Значителна част от устройствените зони са зони, свързани с озеленяването и отдиха. Тук са включени и устройствените зони в населените места.

Предвижданото строителство върху тях е съобразено с Наредба № 1/30.07.2003г. (в сила от 03.08.2003г.) за номенклатурата на видовете строежи, с което се определя тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137 ал. 1 от ЗУТ.

По отношение горските територии: промяната на площите произлиза от предвиждането за изграждане на горски и други извънселищни паркове, като територии за озеленени площи за широко обществено ползване, съгласно чл. 61 от ЗУТ и чл. 30 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.

Видовете устройствени дейности предвидени в предварителния проект за ОУП, са заложени при идеята за максимално съхраняване на естествената среда

Обособените строителни петна за жилищни територии са предвидени основно върху земи - общинска частна собственост или стопанисвани от общината.

Жилищната зона Жм върху земеделска земя, която е с площ 37.1 ха се разполага върху бонитетни класове 9 и 10 и се определя с регулационни планове.

Общо устройствените зони извън урбанизираните територии, са предназначени за озеленяване, отдих и спорт.

Като изходна информация при разработването на подсистема Културно и природно наследство са ползвани данни и информации от различни източници, съдържащи данни за налични в територията археологически и архитектурни обекти, за ансамбли и паметници на културата, декларираните и обявени паметници на културата - актуализиран списък на недвижимите културни ценности за община Ардино от НИНКН и РИМ - Кърджали

В предварителния проект за ОУП са сигнирани всички паметници с Протоколи и Решения на МК, със статут „зони с особена устройствена защита”, както и отделни идентифицирани археологически обекти, за които съществуват данни в посочените източници.

Община Ардино има сравнително добра транспортна инфраструктура. Съществуващите пътища са предимно III и IV клас. Чрез усъвършенстването на транспортната инфраструктура ще се осигури устойчивото развитие на територията и дългосрочната финансова и икономическа ефективност на населените места.

а) Оснощние_за изщпвяшщо Ш щм&ложшщггю

С плана се създават необходимите устройствени условия за изпълнение стратегически документи на ЕС и секторното законодателство на България , като и плановата основа за реализацията на областната стратегия и общинските планове.

След обработка на наличната информация за общината беше установено, че секторът на услугите е водещ. С оглед на все още неусвоения значителен рекреационен потенциал на общината, е направена прогноза, че делът на обслужващата сфера ще продължи да нараства и в бъдеще..

Предвид обстоятелството, че устройствените планове се явяват основен инструмент при провеждане на политики за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие и изграждане на жизнена среда, отговаряща на съвременните потребности на обществото, разработването на плана е от съществена значимост за общината. Необходимостта от изготвянето му произтича и от изискванията за:

о Запазване на съществуващото екологично равновесие на територията

о Хармонизиране факторите на ландшафта със бъдещото строителство и социално - икономически функции на териториите.

о Съблюдаване на българското законодателство

ОУП се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). С него, предвидените от ОПР мерки намират териториалното си отлагане; прави се връзка между Концепцията за пространствено развитие на общината и отделните Подробни устройствено планове (ПУП), касаещи предназначението на всеки отделен имот. С ОУП се дава пространствено и териториално измерение на ред важни за развитието на общината стратегически документи като: стратегии за развитие в областта на околната среда, управлението на отпадъците, туризма, културата, икономиката и т.н. Онагледяват се ограничителните режими върху територията, произтичащи от различни закони и подзаконови нормативи по отношение на опазването на историческото и културно наследство, горския и земеделски фонд, опазването на околната среда и възстановяването на нарушени територии и други.

За изработване на проектът за ОУП на Община Ардино има сключен Договор за съфинансиране между Община Ардино и МРРБ, решение № 674/04.09.2014 г. за започване процедура по изработването му.

Писмо изх. № КПД-14-624-4/13.11.2013 г. на РИОСВ/МОСВ, със съгласувателно становище на Планово задание:

б)                  Период на действие

Във връзка с изпълнение на изискванията на ЕС за седем годишен период на действие на стратегическите документи, плана е изготвен за период на действие до 2035 г, което съвпада с периодиката на Общинския план за развитие.

Предвид обстоятелството, че експлоатационният период на инфраструктурните обекти е по-дълъг от прогнозния период на действие на ОУП, плана оразмерява инфраструктурните подобекти на база капацитета на територията, а не на прогнозите за социално-икономическо и демографско развитие към 2035 год.

е)                              Теринтормшши обхват

Обекта попада в Западни Средни, Район за планиране - Южен Централен - код по NUTS BG 05, Област - Кърджали - код по NUTS BG 056

Общата площ на Община Ардино възлиза на около 339 км.2 , което представлява 10,6 % от територията на област Кърджали. По този показател Ардино е на пето място сред общините в област Кърджали и на 142 р° място в страната предвид, че средноаритметичната площ на общините в страната възлиза на 422 км2.

Териториите за устройство са предимно около и в регулационните граници на населите места 621.8 ха, останалите предназначени предимно за спорт, туризъм и рекреация са в горски фонд -119.1 ха и земеделски земи - 118 ха

Плана не засяга територии защитени и зони. В обхвата на територията на община Ардино попадат 33 „Родопи Средни” и „Добростан", които заемат северните й части и поречията на реките Арда и Давидковска.

г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа

На територията на Община Ардино са регистрирани следните защитени територии, природни забележителности и архитектурни паметници. Същите не се засягат от Общия устройствен план

о ЗМ - Находище на родопски силивряк терциерния ендемит (Природната забележителност обявена със заповед № 415/12.06.1979г. и № 531/25.09.1978г на председателя на комитет за опазване на природната среда).

о ПЗ „Находище на Родопски силивряк" - обявена със Заповед на Председателя КОПС № 531/25.09.1978 г. Находището е с площ по заповед - 0.1 ха. намира се край с. Любино (в местността Гуилич).

о ЗМ - „Дяволския мост" на р.Арда (обявена със заповед № 776/19.10.1979 г. на председателя на комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със заповед № 552/07.05.2003г. на МОСВ) Архитектурен паметник.

о ЗМ „Калето" - историческа местност (обявена със Заповед № 345/17.05.1979 г. на председателя на комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-550/07.05.2003 г. на МОСВ).

о ЗМ „Хладилната пещера" Обявена със заповед 531/ 25.09.1978 год. Живописно място и пещера. Намира се на десния браг на р. Давидковска - землище с. Любино Пещерата представлява неразклонен свод с дължина около 6 м. с множество пукнатини от които непрекъснато струи студен въздух.

Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" попадащи на територията на община Ардино, са:

    Защитена зона Родопи Средни Код BG0001031

Защитената зона включва родопските дялове Добростан-Преспа и Драгоица- Мечковец. Основни хабитати тук са горите, храстовите съобщества, ливадите, пасищата и реките.

Зоната защитава единственото известно историческо находище на Elaphe situla. В зоната е северната граница на разпространение на местообитание 9270 ( Гръцки букови гори с Abies borisii regis ] Зоната също така опазва значителна бройка мечки на тяхната източна граница на разпространение в южна България. Източната ниска част на зоната е едно от най-важните места за опазване на Elaphe quatorlineata sauromates и Cypripedium calceolus (Венерино пантофче).

    Защитена зона „Добростан" КодВG0002073

Добростан се намира в Западни Родопи, Южна България. Най-голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори. В по-ниските части добре изразен е пояса на ксеротермните гори от космат /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Q. virgiliana/ с представители на кленовите /Acer spp./, също и гори от сребролистна липа /ТШа tomentosa/. Без изключения тези гори имат издънков произход.. Сред естествените местообитания са разпръснати земеделски земи, създадени на мястото на гори от мизийски бук и горун. В Добростан се срещат над 100 вида ендемични растения.

д) Цел на плана

Главната цел на ОУП е създаване на пространствена и функционална структура за развитие на територията, комплексно устройство на населените места в съответствие със съществуващите природни дадености и специфичните социални и икономически условия. Основен принцип при разработката на Плана е балансът между екологичното равновесие, икономическия растеж и социалното благополучие на общността. Предварителния проект на плана залага главната цел да бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели:

о Регулиране на урбанизационните процеси на територията на общината, без да се накърняват целостта, стабилността и качествените характеристики на природната среда.

о Прилагане на устройствени принципи за по-нататъшно изграждане и техническо обзавеждане на жизнената среда на населените места и останалите урбанизирани територии в съответствие с европейските стандарти за осъществяване на най-добра инвестиционна среда и равнопоставеност между общите и частни интереси.

о Планиране, осигуряващо едновременно съхраняване и пълноценно включване в жизнения оборот на природното и културно наследство за постигане на устойчивост и вътрешно стимулиране при развитие на всички системи.

В областта на екологията целите са свързани с опазването и устойчивото ползване на природните дадености и ресурси, както и ограничаване въздействието на факторите на средата върху човешкото здраве и стабилността на популациите.

В приетия от общинския съвет на община Ардино ОПР 2014-2020 г. са поставени цели за опазване и съхранение на недвижимото културно наследство, а именно: „Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното наследство на общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо развитие и просперитет. Също така ОУП съгласува задачите си с целите на Общинския план за развитие и с предвидените насоки за развитие в Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-2020 и още:

о Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво. Освен проектиране и изграждане на нови пътища плана обгръща внимание и на реконструкцията и модернизацията на съществуващата мрежа;

о Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други ресурси.

Плана идентифицира съществуващите екологични проблеми и дава предложение и проектна основа за тяхното разрешаване за превръщането на община Ардино в притегателен туристически район.

За целта са дефинирани следните приоритетни задачи:

о Благоустрояване на населените места в общината, изграждане на канализационни мрежи и на пречиствателни станции.;

о Подмяна на етернитовите водопроводи във водоснабдителната мрежа;

о Осъществяване на комплекс от мерки в областта на горското и селското стопанство за ограничаване ерозията на почвите и преди всичко за запазване и увеличаване на площта на обработваемата земя;

о Подпомагане на частните производители при създаване на трайни насаждения върху ерозирани терени;

о Рекултивиране на нарушените терени в селата Светулка и Диамандово, терени в поречията на реките р. Ардинска и р. "Оваджик";

о Съхраняване на биологичното разнообразие и културно-историческото наследство на територията на общината и усвояване на значителния й рекреационен потенциал чрез развитие предимно на алтернативни форми на туризъм;

о Популяризиране на природните и културно-историческите забележителности в общината за привличане на повече посетители.

Друга цел на настоящия план е хармонизиране на инвестиционните намерения с разпоредбите на Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г. изм и доп - последно бр.53 от 13 Юли 2012г и по точно с чл. 1 (2), чрез който се вменява като задължение за уреждането на обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в

Република България, както и въвеждането на ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

С ОУО се цели и предоставянето на по-разширена и конкретизирана информация във връзка с разпоредбите на чл. 85 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда поради вероятността от възникване на кумулативен ефект с други планове и проекти в т.ч. и с реализирани вече стопански инициативи.

е)финансиране на плана

Изготвянето на ОУП се финансира от МРРБ и със собствено съфинасиране от община Ардино по силата на сключен договор. Отделните инвестиционни намерения ще се обезпечат финансово със собствени средства на заинтересованите страни, съответните действащи оперативни програми за които това е допустимо, публично - частни партньорства и др.

3. Орган, отговорен за прилагането на плана

Устройството на територията на страната се осъществява въз основа на Национална комплексна устройствена схема.

Съгласно чл. 100 от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.] Стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие.

С него се определят начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално- икономическо развитие.

Специфични режими за Опазване и устройство на зони с недвижима културна ценност се урежда с чл. 10, ал. [3], а особената устройствена защита с чл. 10, ал. (2) от ЗУТ.

За всички зони и територии с наличие на недвижими културни ценности на територията на общината с проекта за ОУП е предложен режим за превантивна устройствена защита или за особена устройствена защита според разпоредбата на (по чл. 10, ал. (2) и ал. (3) от ЗУТ].

И двата вида специфични устройствени режими налагат изисквания за допълнителни проучвания и съгласуване на проектите от следващите нива - за ПУП и инвестиционното проектиране със съответните съгласувателни институции - Националния институт за недвижимо културно наследство

С чл. 108 ал. [1] на ЗУТ се определя, че подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания, като предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

Член. 124. ал. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) регламентира, че Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125.

Заложените в ОУП устройствени параметри определят допустимите максимални стойности и дефинират режима на застрояване при който се запазват стойностните характеристики на територията. В този аспект регламентираните с ОУП специализирани режими налагат задължителен контрол и съгласуване с компетентните органи на МОСВ и/или МК.

Тематичните зони сигнирани като „Защитени територии”, „Защитени зони", „Гори с висока консервационна стойност”, „Природно и културно наследство" са потенциално защитени с превантивна устройствена защита по ЗУТ.

С подробен устройствен план отделни поземлени имоти в жилищните територии могат да бъдат урегулирани за нежилищни нужди в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

4. Орган отговорен за приемане /одобряване/утвърждаване на плана

Съгласно чл. 127. ал. (1) на ЗУТ разпорежда проектите за общи устройствени планове да се публикуват в интернет страницата на общината и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Алинея (3) от същия член определя, че проектите за общи устройствени планове се приемат от общинския експертен съвет.

По решение на общинския съвет съгласно ал. (5) проекти за общи устройствени планове на територии с особена териториално устройствена защита, включително територии със специфична характеристика, каквито са защитените територии и зони и териториите с идентифицирани недвижими културни ценности устройствените планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

В тази връзка алинея (9) разпорежда, че кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага.

Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания.

От своя страна съгласно чл. 129. (1) от ЗУТ подробните устройствени планове изготвени съгласно общите правила определени с ОУП се одобряват с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет.

Също така според международните и европейските ангажименти на Р България, за територията на страната са в сила редица регламенти, конвенции и решения, както и националното законодателство. Правна и Нормативна база при реализация дейностите по приемане утвърждаване на ОУП се дава и от:

о Европейска конвенция за ландшафта.

о Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, о Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа.

Земеделските земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Съобщението за провиждане на консултациите е постъпило в РИОСВ - Смолян с вх.№ КПД14-827(9)/21.11.2016г.