Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.11.2016

За констатирани нарушения на екологичното законодателство РИОСВ – Смолян състави 8  акта за установяване на административни нарушения. За нарушения на Закона за водите на три обекта са съставени актове за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност. На кмета на община Ардино, за нарушение по Закона за управление на отпадъците е съставен акт за установяване на административно нарушение. Той не е изпълнил задължението си да предприеме мерки за предотвратяване  на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, довело до създаване на незаконни сметища. На фирма е съставен акт за неводене на отчетна книга за дейности с отпадъци. За нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е санкционирано дружество, допуснало неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух.През месеца е предотвратена продажбата на препариран екземпляр от световно застрашен животински вид, забранен за търговия. Съставен е акт и препаратът е иззет за съхранение в инспекцията. За нарушения на Закона за опазване на околната среда на земеделски производител, стопанисващ кравеферма е съставен акт за невзети необходими мерки за предотвратяване на вредните изменения, застрашаващи почвата. През месец октомври са извършени 85 проверки.