Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.08.2016

 

 

 

 

Дейността на асфалтова база в района на гр. Девин е преустановена със заповед на директора на РИОСВ – Смолян. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с недобрата работа на пречиствателното съоръжение към базата. В резултат на това периодично е допускано замърсяване на въздуха с прах. На обекта е наложена имуществена санкция и са дадени предписания за въвеждане на съоръжението в технологична изправност. За допуснато замърсяване – черен дим, е съставен и акт за административно нарушение. Въпреки предприетите мерки, при  направените проверки отново са констатирани отклонения от нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение.

С цел достигане на цялостно и трайно решение на проблема, дейността на асфалтовата база е спряна, до достигане на допуститимите нива на емисии, съгласно екологичното законодателството.