Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.06.2016

В РИОСВ - Смолян на 16 юни е получен сигнал за запрашаване в района на промишлената площадка на „Рудметал”АД - гр.Рудозем. Експерти от РИОСВ са  извършили проверка на място и не са установили замърсяване на района. Констатирано е, че се  извърша авариен ремонт на трошачно-сортировъчната инсталация и не е в работен режим от девет дни. Мобилният асфалтосмесител, монтиран на площадката също не работи. В края на миналата година е имало сигнали за дейността на същия обект, които са били основателни. В тази връзка на дружеството са дадени предписания, които са изпълнени в срок. РИОСВ - Смолян проверява всички получени сигнали и извършва контрол по тях.