Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.06.2016

На 31 май, в сградата на РИОСВ – Смолян се проведе работна среща с участието на главните архитекти и еколозите на общини, попадащи в териториалния обхват на инспекцията във връзка с прилагане на процедурите по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Срещата премина под формата на дискусия, като основен акцент бе подобряване работата на общините, по-добра координация и комуникация между тях и РИОСВ-Смолян, решаване на възникнали проблеми при прилагане на екологичното законодателство, обсъждане на законодателните промени, указания за по-качествено провеждане на процедурите по екологична оценка на общите устройствени планове на общините.