Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Част Екологична оценка на Общия устройствен план на oбщина Чепеларе в процеса на неговото изработване във фаза Предварителен проект

16.05.2016

 

Съобщение за провеждане на консултации

 

  по: Част Екологична оценка на Общия устройствен план на oбщина Чепеларе в процеса на неговото изработване във фаза Предварителен проект, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г.)

 

1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:

 

Община Чепеларе, с адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б

Лица за контакти:

 

Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе

тел. +359 3051 82 80, факс: +359 3051 82 79, eл. поща: mail@chepelare.bg

Пенка Минкова, главен експерт "Екология и ООС"

тел. +359 03051/8277 факс: +359 3051 82 79, eл. поща: p_minkova_76@abv.bg

 

2. Орган, отговорен за приемането на плана

 

Общински съвет Чепеларе

 

3. Обща информация за предложения план

 

Основната цел на Общия устройствен план (ОУП) е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Чепеларе, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените.

Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Чепеларе.

Времевата рамка на плана обхваща период от 20 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Чепеларе с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.

ОУП се изготвя в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Екологичната оценка на ОУП се изготвя в процеса на неговото изработване.

 

 

 

 

4. Място за публичен достъп – Изготвеният във фаза Предварителен проект ОУП на община Чепеларе, Доклада за екологична оценка с всички приложения и материали към него, както и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, отдел "Екология и ООС", стая № 4, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа. Допълнителни устни разяснения на място могат да бъдат получени от горепосоченото лице за контакт към община Чепеларе.

Документите са публикувани и на електронната страница на община Чепеларе (http://chepelare.org/) в секция „Обявления и Заповеди“

 

 

5. Време за публичен достъп и срок за изразяване на становища по документацията – 30 дни от датата на публикуване – от 13.05.2016 г. до 1.06.2016 г.

 

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, по факс: 03051 82 79 и по електронна поща: mail@chepelare.bg

 

 

Информация по чл.8а, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

 

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

Гр. Чепеларе, 4850 , ул. “Беломорска” 44Б, тел. 03051/8280 (0882392711), факс 03051/8279 (0882392710), e-mail: mail@chepelare.bg, web: www.chepelare.org

 

 
I.Информация за възложителя на плана

 

 

Име: Славка Василева Чакърова – Кмет на Община Чепеларе

 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска 44б, П.к. 4850;

 

Тел/факс/е-mail: тел. 03051/8280 (0882392711), факс 03051/8279 (0882392710), e-mail: mail@chepelare.bg

;

 

 

Лице за връзка: Пенка Иванова Минкова – Гл. eксперт в Дирекция „ЕИУП” при oбщина Чепеларе

 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска 44б, П.к. 4850;

 

Тел/факс/е-mail: тел.0886200345, е-mail: p_minkova_76@abv.bg

 

 

Основание за изготвяне на плана - нормативен или административен акт

 

Общият устройствен план (ОУП) на община Чепеларе се изготвя съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

 

 

 

Период на действие и етапи на изпълнение на плана

 

 

ОУП създава планова основа за развитие на община Чепеларе за период от 20 години. ОУП се изготвя в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.  

 

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

 

Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г. и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обн. ДВ бр. 57/2001 г.), изискванията на Община Чепеларе и заданието за проектиране.

 

Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Чепеларе – 388,69 км2, от които 2% са заети от 13 населени места. Територията на общината представлява 11.74% от територията на област Смолян.

 

Населените места в границите на общината са град Чепеларе (административен център) и дванадесет села (Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец и Хвойна). На територията на общината се намира и по-голямата част от националния курорт Пампорово, като ядро Пампорово, със статут на селищно образование, попада изцяло в нейните граници.

 

Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

 

 

В териториалния обхват на община Чепеларе попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 

 

§ BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; и

 

 

§ BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, чиято територия съвпада с орнитологично важно място (ОВМ) Персенк с код BG105.

 

 

В териториалния обхват на община Чепеларе попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 

 

§ Защитена местност „Средните ливади“, обявена със Заповед № 3700 / 29.12.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда;

 

 

§ Защитена местност „Куцинско блато“, бивша природна забележителност, обявена със Заповед № 1187 / 19.04.1976 на Министерство на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-324 / 31.03.2003 на Министерство на околната среда и водите;

 

 

§ Природна забележителност „Чудните мостове – Еркюприя“, обявена със заповед № 2813 / 08.11.1961 на Главно управление на горите;

 

 

§ Природна забележителност „Скакалото“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост;

 

 

§ Природна забележителност „Дуплево“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост;

 

 

§ Природна забележителност „Костен камък“, обявена със Заповед № 3796 / 11.10.1966 на Комитет по горите и горската промишленост

 

 

Основни цели на плана

 

Основната цел на Общия устройствен план е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Чепеларе, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Съгласно Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Чепеларе, ОУП има за цел:

1. Да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Чепеларе с всички населени места и землищата им, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Областната стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020 г.) и Общинския план за развитие на община Чепеларе (2014-2020 г.) за срок от 20 години;

2. Да осигури възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд на населението;

3. Да осигури равнопоставеност на физически и юридически лица при реализиране на инвестиционните им инициативи, засягащи тяхната собственост при гарантиране на правата им и при спазване предвижданията на ОУПО;

4. Да определи границите и местоположението на устройствените зони, както и да конкретизира допустимите и забранени дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването на терените в различните зони;

5. Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура;

6. Да предвиди мерки и осигури възможности за възстановяване на нарушените територии и да определи последващото им предназначение;

7. Да осигури възможност за подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването и с националната инфраструктура;

8. Да предвиди необходимите трасета и терени и осигури спазване на сервитутните зони за провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура;

9. Да отрази всички защитени зони и защитени територии и да посочи всички наложени спрямо тях ограничителни условия за ползване, като същевременно гарантира опазването на биологичното разнообразие;

10. Да отрази съществуващи кариери, като за същите се укажат необходимите хигиенно-защитни зони и изисквания за начин на ползване и стопанисване, гарантиращ максимална защита и ползване на прилежащите им терени съгласно предвижданията на ОУПО;

11. Да представи цялостна стратегия за опазване на културното наследство, която да бъде неразделна част от политиката за развитие на селищните и извънселищни територии на Общината;

12. Да представи концепция за развитие на туризма и отдиха при балансирано и устойчиво използване на селищните и извънселищни територии, при умело използване на природните и антропогенни ресурси;

13. Да обвърже съществуващите и предвидени терени за озеленяване за широко обществено ползване в селищната среда с нови и съществуващи горски паркове в единна зелена система;

14. С ОУПО да се обследва съществуващото състояние на териториите с устройствен режим за обществено обслужване и се преструктурират според създалите се необходимости;

15. Да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на транспортната инфраструктура, като неразделна част от ОУПО;

 

Финансиране на плана (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции) -

 

 

МРРБ и съфинансиране от общинският бюджет

 

 

  Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

 

 

Съгласно Договора за възлагане на обществена поръчка, срокът за изготвянето на ОУП е 15 месеца, ОУП се изготвя в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

 

ОУП подлежи на регламентираните от ЗУТ публични процедури по съобщаване, съгласуване и обществено обсъждане.


 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

 

 

В качеството си на Възложител по договора за изготвяне на ОУП, община Чепеларе е отговорна за неговото прилагане.

 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана – Общински съвет – Чепеларе, който е и орган по прилагането на общият устройствен план на община Чепеларе.