Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.04.2016

Със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 1 април до 31 октомври 2016 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати).

Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии.  В тази връзка са дадени предписания на общините, на чиято територия попадат резервати и поддържани резервати – „Сосковчето”, „Кастраклий”, „Казаните”, „Червената стена”, „ Момчиловски дол”, „Амзово”, „Шабаница”, „Конски дол” за информиране и призоваване на населението да спазва мерките за пожарната им безопасност.

От кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените територии, са изискани и списъци на гасаческите групи от доброволци, както и изготвяне и представяне на организацията за контрол и реагиране при обстановка на пожар.

Предписанията за предприемане на мерки са дадени и на Областно пътно управление – Смолян и Мрежови експлоатационен подрайон – Смолян, чиито обекти (пътища и електропроводи) се намират в съседство с резерватите.

РИОСВ – Смолян организира специализирано наблюдение в защитените територии за предотвратяване на пожари.

На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.