Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.03.2016

По разпореждане на директора на РИОСВ – Смолян, бяха дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини, в срок до 9 май да извършат проверки на общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. При наличие на сметища да организират почистването им. След изтичане срока на предписанията, ще бъдат извършени теренни проверки от експерти на инспекцията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда, в размер от 2000 до 20 000 лв.